Oversiktskart og informasjon

Utbygningsfelt B22a-c

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se Planinnsyn for tilgjengelige dokumenter og fullstendig informasjon vedrørende det aktuelle utbyggingsfeltet  (Planid: 201503) 

Utbyggingsfelt B22 består av B22a-c

Utbyggingsfelt B22 ligger lengst mot øst og i utkanten av planområdet og strekker seg fra sør til nord.

 

Perspektiver etappe 3 22a-c.jpgIllustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B22a-c er markert med rødt

Bebyggelsen og type boenheter

Bebyggelsen i dette feltet skal oppføres med småhuskarakter og vil bestå av totalt 15 boenheter med mulighet for sekundær boenhet. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B22a-b vil bestå av 10 eneboliger i kjede med garasje mellom boenheten og selges til selvbyggere.

B22c vil bestå av 5 frittstående eneboliger, E37-41, som selges til selvbyggere.

B22 Etappe 3. Plankart.jpg

Terrengforhold og adkomst for B22a-c

Det legges vekt på god terrengtilpassning i Etappe 3 og ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terreng, terrenget gir føringer for blant annet type bebyggelse og antall. Terrenget tilsier at alle boliger i felt B22 vil ha en sokkeletasje, se illustrasjonene under for mer informasjon.

B22 ligger lengst mot øst og i utkanten av planområdet, det er delt i to av et fellesareal.

B22a-b ligger i den sørligste delen av felt 22 og de kjedede eneboligene er plassert langs enden av samleveien som skråner forholdsvis sterk mot øst.

B22c ligger i den nordligste delen av felt 22 og de frittstående eneboligene ligger på en slags forhøyning mot utkanten av boligområdet og vil ha svært god utsikt.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av adkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B22a-b består av kjedede eneboliger

De kjedede eneboligene vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

Illustrasjon B22ab.JPG

Illustrasjon B22a-b

B22c består av hus nr. E37-41

E37-41 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

NB! På hus nr. E40 står det dobbel sokkel (S2) på tegningen under, dette er ikke riktig.

Illustrasjon B22c.JPG

Illustrasjon B22c

Parkeringsløsning for B22

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger/tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Kjede/rekke: 2 parkeringsplasser pr. boenhet - Fortrinnsvis i fellesløsning.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet. For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering snitt B21.JPG

Illustrasjon parkering/snitt for B22

Utbygging av fellesareal for B22

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene for planområdet er o_GF4, o_GF5 og o_GF7, disse er offentlige rekreasjonsområder og sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser. Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/strøkslekeplass der det vil være mulig å få etablert enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur for B22

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Planlagt oppstart -  Informasjon kommer...

Avsluttes - Informasjon kommer...

Renovasjonspunkt

B21,22 og 23 vil ha felles renovasjonsløsning som er offentlig og de er benevnet på illustrasjoner/oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3. Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene/feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

DSC_0277.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt

 

Tips en venn Skriv ut