Oversiktskart og informasjon

Utbyggingsfelt B21a-c

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se Planinnsyn for tilgjengelige dokumenter og fullstendig informasjon vedrørende det aktuelle utbyggingsfeltet  (Planid: 201503) 

Utbyggingsfelt B21 består av B21a-c

Utbyggingsfelt B21 ligger midt i utbyggingsområdet og strekker seg fra sør til nord.

Perspektiver etappe 3 21a-c.jpgIllustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B21a-c er markert med rødt

Bebyggelsen og type boenheter

Bebyggelsen i dette feltet skal oppføres med småhuskarakter og vil bestå av totalt 30 boenheter med mulighet for sekundær boenhet. 24 av disse boenhetene har mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B21a-c vil bestå av 30 eneboliger, E7-36, som selges til selvbyggere.

B21 Etappe 3. Plankart beskjært.jpg

Terrengforhold og adkomst for B21

Det legges vekt på god terrengtilpassning i Etappe 3 og ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terreng, terrenget gir føringer for blant annet type bebyggelse og antall. Terrenget tilsier at noen av boligene i felt B21 ikke vil ha sokekletasje mens andre vil ha sokkeletasje/er, se illustrasjonene under for mer informasjon.

B21 ligger midt i utbyggingsetappe 3 og har noe varierende terreng. Den sørlige halvedelen har en forholdsvis sterk helning mot øst mens den nordlige delen har en slakere helning mot nord.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av adkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B21a består av eneboliger med husnr E7-17

E7-E13 vil ikke ha sokkel men kjeller er mulig (S0), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

E14-17 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i sokkeletasje.

illustrasjon B21a.JPG

Illustrasjon B21a

B21b består av eneboliger med husnr E20-25 og E31-36

E20-25 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. 

E31-32 ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i sokkeletasje.

E33-36 ha dobbel sokkel (S2), inngangspartiet vil være plassert i nedre sokkeletasje.

illustrasjon B21b.JPG

Illustrasjon B21b

B21c består av eneboliger med husnr E18-19 og E26-30

E18-19 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. 

E26-30 vil ikke ha sokkel men kjeller er mulig (S0), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

Illustrasjon B21c.JPG

Illustrasjon B21c

Parkeringsløsning for B21

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger/tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Kjede/rekke: 2 parkeringsplasser pr. boenhet - Fortrinnsvis i fellesløsning.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet. For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering B21 snitt D.JPG

Parkering snitt B21.JPG

Illustrasjoner parkering/snitt for B21

Utbygging av fellesareal for B21

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene for planområdet er o_GF4, o_GF5 og o_GF7, disse er offentlige rekreasjonsområder og sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser. Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/strøkslekeplass der det vil være mulig å få etablert enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur for B21

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Planlagt oppstart -  Informasjon kommer.

Avsluttes - Informasjon kommer.

Renovasjonspunkt

B21,22 og 23 vil ha felles renovasjonsløsning som er offentlig og de er benevnet på illustrasjoner/oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3. Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene/feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

DSC_0277.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt

Tips en venn Skriv ut