Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Her kan du lese hele årsplanen til Saksvik barnehage.

Aktuelt

Årsplan 2017

07. april 2017
Barn

Overgang barnehage-skole

09. februar 2016

Overgang barnehage-skole.docx (DOC) (PDF)

Har du barn som skal over fra barnehagen til skole?Har du spørsmål eller tanker i forhold til hvordan vi ivaretar ditt barn i overgangen?

Les overgangsfolder, og ta evt. kontakt med styrer.

Dinosaur

Ekstern vurdering 2014

29. oktober 2014

Vurderingsrapport for Saksvik barnehage (PDF-format) . Vurderingen er utført av Midtre Gauldal kommune og NEA-regionen, og vurderingsområdet er "Den sensitive voksne i lek og læring".